CẤP ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, nhà cái uy tin tại việt nam KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Dũng Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Đắc Trung Phó Bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Kiều Giang Ủy viên BTV
4 Nguyễn Phương Sinh Ủy viên BTV
5 Nguyễn Trọng Hiếu Ủy viên BTV
6 Vũ Thị Hồng Anh Ủy viên BCH
7 Nguyễn Công Bình Ủy viên BCH
8 Nguyễn Quang Đông Ủy viên BCH
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà Ủy viên BCH
10 Nguyễn Thu Hiền Ủy viên BCH
11 Phùng Văn Lợi Ủy viên BCH
12 Cấn Bá Quát Ủy viên BCH
13 Bùi Thanh Thủy Ủy viên BCH
14 Trần Văn Tuấn Ủy viên BCH
15 Nguyễn Thị Tố Uyên Ủy viên BCH

 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

2. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Đắc Trung

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

 

Đ/c Nguyễn Kiều Giang

Ủy viên BTV Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Phương Sinh

Ủy viên BTV Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Trọng Hiếu

Ủy viên BTV Đảng ủy

3. DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Đắc Trung Chủ nhiệm UBKT
2 Nguyễn Kiều Giang Phó Chủ nhiệm
3 Nguyễn Phương Sinh Ủy viên
4 Nguyễn Quang Đông Ủy viên
5 Hà Xuân Sơn Ủy viên