Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y - Dược giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Y - Dược giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025

Kế hoạch chiến lược phát triển nghiên cưu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam giai đoạn 2018-2020

Quyết định số 2056/QĐ-ĐHYD