Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Qui chế chi tiêu nội bộ

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

13/03/2023 20:39:35 - Lượt xem: 177

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022

Chi tiết

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

13/03/2023 20:38:36 - Lượt xem: 85

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021

Chi tiết

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

13/03/2023 20:37:25 - Lượt xem: 78

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

Chi tiết

Ban hành quy định Đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, LĐHĐ để xét hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng

28/07/2022 13:56:13 - Lượt xem: 309

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành quy định Đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức, LĐHĐ để xét hưởng thu nhập tăng thêm hằng tháng

Chi tiết

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016

09/09/2017 21:55:53 - Lượt xem: 4853

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015

09/09/2017 21:55:32 - Lượt xem: 4003

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014

09/09/2017 21:54:44 - Lượt xem: 3737

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013

09/09/2017 21:54:00 - Lượt xem: 2062

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2012

09/09/2017 21:53:04 - Lượt xem: 1943

Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2011

09/09/2017 21:52:34 - Lượt xem: 1847