Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Tủ sách pháp luật

Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

18/04/2023 11:01:18 - Lượt xem: 923

Nghị quyết phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

17/04/2023 11:00:50 - Lượt xem: 331

Nghị quyết về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Nghị định số 298/CP-V.I Đính chính Nghị đính số 59/2019/NĐ-CP

24/03/2023 22:40:42 - Lượt xem: 316

Nghị định số 298/CP-V.I Đính chính Nghị đính số 59/2019/NĐ-CP

Chi tiết

Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng

24/03/2023 22:37:49 - Lượt xem: 555

Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng

Chi tiết

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

24/03/2023 22:37:24 - Lượt xem: 198

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Chi tiết

Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/08/2022 11:10:00 - Lượt xem: 955

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 11:05:20 - Lượt xem: 788

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 11:03:12 - Lượt xem: 692

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng

Chi tiết

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 11:00:21 - Lượt xem: 516

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 10:57:45 - Lượt xem: 309

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 10:54:54 - Lượt xem: 168

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

19/04/2022 10:51:02 - Lượt xem: 188

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

08/04/2022 17:20:24 - Lượt xem: 366

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Chi tiết

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

08/04/2022 17:13:33 - Lượt xem: 373

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

Chi tiết

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

08/04/2022 17:11:07 - Lượt xem: 430

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Chi tiết