Quyết định số 2707/QĐ-ĐHYD ngày 31/12/2018 của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam (thay thế Quyết định số 1050/QĐ-ĐHYD ngày 03/06/2016 của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam )

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;