STT ĐƠN VỊ CÁN BỘ THỰC HIỆN
1 Phòng HC - TC Đinh Mạnh Hùng
2 Phòng KHTC Vũ Mai Anh
3 Phòng Đào tạo Ngô Thị Thanh Loan
4 Phòng CTHSSV Lê Quang Huy
5 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Vũ Thị Mai Huơng Giang
6 Khoa KHCB Lê Thị Oanh
7 Khoa ÝHCS Trần Hồng Nhung
8 Khoa YTCC Nguyễn Việt Quang
9 Khoa Răng Hàm mặt Nguyễn Thanh Bình
10 Khoa Các chuyên khoa Hoàng Minh Tuyến
11 Khoa Điều dưỡng Phùng Văn Lợi
12 Khoa Duợc Nguyễn Thị Thu Hiền
13 Bộ môn Nội Đồng Đức Hoàng
14 Bộ môn Ngoại Nguyễn Quốc Huy
15 Bộ môn Sản Nguyễn Thị Nga
16 Bộ môn Nhi Ngô Thị Kim Quế
17 Đoàn TN và Hội SV Nguyễn Xuân Thành