Xem Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I tại đây;

Xem Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II tại đây;

Xem Kết quả thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023 - Đối tượng Bác sĩ nội trú tại đây;