Quyết định tổ chức và hoạt động : xem chi tiết

Quyết định kiện toàn BBT: xem

Quyết định thành lập tổ quản trị: xem