Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Tải mẫu đơn đăng ký tham gia dự tuyển tại đây;